Letnik 20 (2020) št. 3

You are here

Članki

MOJCA ŠORN
Spremembe v medčloveških odnosih v obdobju pomanjkanja in lakote (Ljubljana: 1914–1918)
Changes in interpersonal relationships during the period of shortage and hunger (Ljubljana: 1914–1918)
PDF icon
MAJA LUKANC
Produkcija diplomatskega védenja v jugoslovanski in poljski povojni diplomatski praksi (1945–1947)
Production of diplomatic knowledge in Yugoslav and Polish post-war diplomatic practice (1945–1947)
PDF icon
URŠKA LAMPE
Kako je ujetništvo spremenilo družinsko življenje: primer deportirancev iz Julijske krajine v Jugoslavijo po drugi svetovni vojni
How captivity changed family life: the case of deportees from the Julian March to Yugoslavia after World War II
PDF icon
ANA ŠELA, DAVID HAZEMALI in TADEJA MELANŠEK
Ustroj in delovanje slovenske tajne politične policije v drugi polovici šestdesetih let dvajsetega stoletja
The organisational structure of the State Security Service in the Slovenian Lands in the second half of the 1960s
PDF icon
GORAZD BAJC, TADEJA MELANŠEK in DARKO FRIŠ
Uvod v zgodovino spremljanja britanske obveščevalne dejavnosti na Slovenskem – "samoevalvacije" slovenske Službe državne varnosti
Introduction to the history of British intelligence activities surveillance on Slovenian soil – "self-evaluation" of the Slovenian State Security Service
PDF icon
ANA ŠELA in DAVID HAZEMALI
Spremljanje slovenskih delavcev na začasnem delu in bivanju v Zvezni republiki Nemčiji v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja: prispevek k poznavanju zgodovine slovenske Službe državne varnosti
The monitoring of Slovenian guest workers, who were temporarily living and working in the Federal Republic of Germany in the 1970s: a contribution on the history of the Slovenian State Security Service
PDF icon
MARKO ZAJC
Poletni aferi kritičnih misli. Tomaž Mastnak in Dimitrij Rupel, slovenska kritična intelektualca med jugoslovansko in slovensko javnostjo v letu 1986
The two summer scandals of critical thought. Tomaž Mastnak and Dimitrij Rupel, Slovenian critical intellectuals between the Yugoslav and Slovenian public in 1986
PDF icon
POLONA TRATNIK
Pravljica: družbena resničnost in mirabilis – s posebnim ozirom na renesančne različice pravljice o Pepelki
"Fairy" tale: social reality and mirabilis – with a particular regard to the renaissance variations of Cinderella tale
PDF icon
DARKO DAROVEC
Prisege zvestobe istrskih mest v 12. stoletju
The oaths of fidelity of the Istrian towns in 12th Century
PDF icon
FILIP ČUČEK
Delovanje Radoslava Razlaga v štajerskem deželnem zboru
Radoslav Razlag's activities in the Styrian Provincial Assembly
PDF icon
Nazaj / Back