Letnik 20 (2020) št. 2

You are here

Članki

TAMARA GRIESSER-PEČAR
Prvo povojno leto v Evropi in svetu
The first post-war year in Europe and the world
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Politični položaj na Slovenskem leta 1919
Political situation on Slovene territory in 1919
PDF icon
EDVARD PROTNER
Vzpostavitev slovenskega šolskega sistema leta 1919
Founding of the Slovenian school system in 1919
PDF icon
BOŽO REPE
Nastanek slovenske univerze
Creation of a Slovene university
PDF icon
GORAZD BAJC, JANEZ OSOJNIK, JON ADAM KNEZ in MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ
Prekmursko vprašanje do podpisa trianonske pogodbe – britanski pogled
The "Prekmurje Question" until the signing of the Treaty of Trianon – the British point of view
PDF icon
JANEZ OSOJNIK, GORAZD BAJC in MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ
Koroška leta 1919 in ozadje sprejetja odločitve o plebiscitu – britanski pogled in reakcije v slovenskem tisku
Carinthia in 1919 and the background of reaching the decision about the plebiscite – the British view and reaction in the Slovenian press
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Koroška po plebiscitu. Revanšizem, revizionizem in pregoni v poplebiscitnih mesecih
Carinthia after the plebiscite. Retaliation, revisionism and persecution in the months after the plebiscite
PDF icon
TOMAŽ IVEŠIĆ
Od jugoslovanstva do jugoslovanstva: Komunistična partija Jugoslavije in njen odnos do nacionalnega vprašanja v prvih desetletjih obstoja
From Yugoslavism to Yugoslavism: Communist Party of Yugoslavia and its stand toward the national question in the first decades of its existence
PDF icon
Nazaj / Back