Letnik 20 (2020) št. 1

You are here

Članki

JULIJANA VISOČNIK
Čaščenje Nimf in Fontana v vzhodnoalpskem prostoru
Worship of the Nymphs and Fontanus in the Eastern Alps
PDF icon
TONE RAVNIKAR
Maribor v 13. stoletju. 1. del: Plemstvo v Mariboru in njegovi okolici na prelomu 12. v 13. stoletje
Maribor in the 13th Century. Part 1: Nobility in Maribor and its surroundings at the turn of the 12th and 13th centuries
PDF icon
MIJA OTER GORENČIČ
The role of the Counts of Cilli in the architectural development of the Jurklošter Carthusian monastery's great cloister and the question of the location of Veronika of Desnice's grave. The archaeological method as an aid to art-historical interpretation
Vloga grofov Celjskih pri stavbnem razvoju velikega križnega hodnika kartuzije Jurklošter in vprašanje lokacije groba Veronike Deseniške. Arheološka metoda kot pomoč pri umetnostnozgodovinski interpretaciji
PDF icon
BERNARD NEŽMAH
Oktobrska revolucija med mitom in realnostjo
The October revolution between myth and reality
PDF icon
ISKRA IVELJIĆ and ŽARKO LAZAREVIĆ
The transition of Croatian and Slovenian economic elites into the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
Tranzicija slovenskih in hrvaških gospodarskih elit v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev
PDF icon
MIRAN ŠTUHEC:
Kulturnopolitične in jezikovnopolitične razmere na Slovenskem ob koncu prve svetovne vojne
Culturalpolitical and linguisticpolitical situation in the Slovenian Lands at the end of the First World War
PDF icon
JOŽICA ČEH STEGER
Oton Župančič in začetki južnoslovanske tvorbe
Oton Župančič and the beginnings of South Slavic formation
PDF icon
SARA MIČIČ and KARIN BAKRAČEVIČ
Bilingualism in connection with executive functions and cognition in children in Slovenian bilingual area
Dvojezičnost v povezavi z izvršilnimi funkcijami in kognicijo pri otrocih na slovenskem dvojezičnem območju
PDF icon
BARBARA SOPČIĆ and BOJAN MUSIL
Escapism: suppression of self or its expansion?
Eskapizem: odmikanje od sebstva ali njegova razširitev?
PDF icon
Nazaj / Back