Letnik 18 (2018) št. 2

You are here

Članki

BOŽO REPE
Oktobrska revolucija in Slovenci
The October Revolution and Slovenians
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja za Slovensko Štajersko in Prekmurje
Diplomatic Endeavours of Ivan Žolger Regarding the Slovene Styria and Prekmurje
PDF icon
ALEŠ MAVER in DARKO FRIŠ
Demokratične parlamentarne volitve v Srednji in Vzhodni Evropi med letoma 1989 in 1991 in njihov vpliv na oblikovanje strankarskega prostora do leta 2013
Democratic Legislative Elections in Central-East Europe from 1989 till 1991 and their Influence on the Shaping of the Party Landscape until 2013
PDF icon
ANA ŠELA in SILVIJA BOROVNIK
Ženski liki sodobnih slovenskih pisateljic v izbranih zgodovinskih romanih
The Female Figure in Selected Contemporary Slovenian Historical Novels by Female Authors
PDF icon
JOŽICA ČEH STEGER
Soška fronta skozi oči vojaka in pisatelja Andreja Čeboklija
The Isonzo Front through the Eyes of the Soldier and Writer Andrej Čebokli
PDF icon
JANJA ŽMAVC
Rhetorical Ethos: an Attempt at Linguistic Pragmatic Perspective on Classical Rhetoric
Retorični ethos: poskus jezikovno pragmatičnega pogleda na klasično retoriko
PDF icon
JULIJANA VISOČNIK
"Piramida" na Zgornjem Motniku in njen zgodovinski kontekst
"The Pyramid" in Zgornji Motnik and its Historical Context
PDF icon
DUŠAN NEĆAK
Prelom za prizadeto lokalno prebivalstvo: potres v Brežicah 29. januarja 1917
Turning point for the Affected Local Population: the Brežice Earthquake of January 29, 1917
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Misel o Sloveniji in njeno udejanjenje v času od Majniške deklaracije do oblikovanja Države SHS in Narodne vlade SHS v Ljubljani
The Idea of Slovenia and its Implementation during the Period from the May Declaration to the Creation of the State of SHS and the National Government of SHS in Ljubljana
PDF icon
BOGDAN KOLAR
Mirovne pobude papeža Benedikta XV. in odmevi na Slovenskem
Pope Benedict XV’s Peace Initiatives and their Echoes in Slovenian Lands
PDF icon
Nazaj / Back