Letnik 8 (2008) št.2-3

You are here

Članki

ALEŠ  GABRIČ
'Maspok' in Slovenci
'Maspok' and Slovenes
PDF icon
ROSVITA PESEK
"Oni niso enotni in takšni bodo večno ostali." Slovensko-hrvaški odnosi v času osamosvajanja
"They Are not United and will Always Remain Such." Slovene-Croatian Relations at the Time of Independence
PDF icon
MIRO HRIBERNIK
Vojna na Hrvaškem 1991-1995 in njeni odmevi v osrednjih slovenskih časnikih
War in Croatia 1991-1995 and Its Echoes in the Main Slovene Newspapers
PDF icon
MIHA KOSI
Dežela, ki je ni bilo. Posavinje med Kranjsko in Š tajersko od 11. do 15. stoletja
Das Land, das es nicht gab. Das Sanntall zwischen Krain und der Steiermark vom 11. bis 15. Jahrhundert
PDF icon
TONE RAVNIKAR
Posesti plemiške družine iz Orta na Savinjskem
Die Besitztümer der adelige Familie von Ort vom Sanntall
PDF icon
JOŽE MLINARIČ
Inkorporacija župnije Sv. Petra v Savinjski dolini stiškemu samostanu (1256) in njene posledice (do 1700)
Die Inkorporation der Pfarre St. Peter im Sanntall zu dem Kloster Sittich (1256) und ihre Folgen (bis 1700)
PDF icon
ALEŠ  MAVER
Miti o pokristjanjevanju pri Slovencih in Hrvatih v novejšem slovenskem in hrvaškem zgodovinopisju
The Myths about Christianization among Slovenes and Croats in Recent Slovene
PDF icon
LEOPOLD MIKEC AVBERŠEK
Delovanje mariborske trgovske družbe Macun & Fabiani (1921-1926)
Operation of the Trading Company Macun & Fabiani Maribor (1921-1926)
PDF icon
VINCENC RAJŠP
Primož Trubar in Hrvatje
Primus Truber und die Kroaten
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Jugoslovanska nacionalna stranka in narodno vprašanje v letih 1933-1935
The Yugoslav National Party and the National Question in the Years 1933-1935
PDF icon
ANDREJ HOZJAN
O kulturi dopisovanja čez državno mejo. Korespondenca o sporu med 'Ptujčanom' in Krapinčanom konec 16. stoletja
Über die Kultur des Briefwechsels über die Staatsgrenze. Korrespondenz über die Streitigkeiten zwischen dem 'Pettauer' und dem Krapiner Ende des 16. Jahrhunderts
PDF icon
MATEJA ČOH
Albert Jakopič - Kajtimir Roški
Albert Jakopič - Kajtimir Roški
PDF icon
DARJA MIHELIČ
Slovensko-hrvaški odnosi in ribolovne pristojnosti nad Piranskim zalivom v preteklosti
Slovene-Croatian Relations and Fisheries Jurisdiction in the Gulf of Piran in the Past
PDF icon
TAMARA GRIESSER-PEĆAR
Slovenski duhovniki med vojno in revolucijo 1941-1945
Slowenische Priester zwischen Krieg und Revolution von 1941 bis 1945
PDF icon
ŽARKO LAZAREVIČ
Historična perspektiva slovensko-hrvaškega gospodarskega sodelovanja
A Historical Perspective on Slovene-Croatian Economic Cooperation
PDF icon
TOMAŽ TEROPŠIČ
Vojni ujetniki in ranjenci na Spodnjem Štajerskem v drugi svetovni vojni
Prisoners of War and the Wounded in Lower Styria in the Second World War
PDF icon
PETRA SVOLJŠAK
Čigava ali komu soška fronta. Slovensko-hrvaški stiki med prvo svetovno vojno v luči obrambe zahodne slovenske narodne meje
Whose Isonzo Front, and for Whom. Slovene- Croatian Contacts during the First World War in the Light of Defending the Western Slovene National Border
PDF icon
JANKO PRUNK
Slovensko-hrvaški odnosi v 20. stoletju - eden temeljnih elementov slovenske narodne politike
Slovene-Croatian Relations in the 20th Century - One of the Key Elements of Slovene National Policy
PDF icon
BOJAN GODEŠA
Kulovčevo zavezništvo s HSS - sprememba v politični strategiji SLS po Koroščevi smrti
Kulovec and His Alliance with HSS - a Change in the Political Strategy of SLS after the Death of Korošec
PDF icon
BLAŽ TORKAR
Jugoslovanski odbor iz Italije: poskus slovensko- hrvaškega sodelovanja za rešitev primorskega vprašanja
The Yugoslav Committee from Italy: an Attempt at Slovene- Croatian Cooperation in Resolving the Question of Primorska
PDF icon
MITJA FERENC
Povezani s preteklostjo. Prikrita grobišča Hrvatov na Slovenskem
Connected with the Past. Hidden Burial Grounds of Croats in Slovenia
PDF icon

Jubileji

DARKO FRIŠ 
Prvih 10 let - slavnostna akademija ob 10. obletnici delovanja Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru
PDF icon
BRUNO HARTMAN
Dr. Franc Kovačič
PDF icon
IGOR GRDINA
Kulturnozgodovinska razsežnost slovensko-hrvaških odnosov: vprašanje konteksta
The Cultural-Historical Dimensions of Slovene-Croatian Relations: the Question of Context
PDF icon

Ocene

KLEMEN BRVAR
Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo. Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929-1935 (Ljubljana 2007)
PDF icon
MATEVŽ SANDE
Patrick E. McGovern, Ancient Wine. The Search for the Origins of Viniculture (Princeton 2007)
PDF icon
HORVÁTH BERNADETTA
László Mayer (ur.), András Molnár (ur.), Andrej Hozjan, Források a Muravidék történetéhez (Viri za zgodovino Prekmurja), zbirka dokumentov (Szombathely–Zalaegerszeg 2008)
PDF icon
Nazaj / Back