Letnik 7 (2007) št.3-4

You are here

Članki

POLONA VIDMAR
Ustanovitev Marijine cerkve in beneficijev na Ptujski Gori
The Founding of the Church of St. Mary and the Benefices at Ptujska Gora
PDF icon
JANEZ HÖFLER
Devetnajsto stoletje: pota nastajanja umetnostne zgodovine na Slovenskem
Nineteenth Century: The Various Ways the History of Art Development on the Slovene Territory
PDF icon
EVA PEZDIČEK
Historiat konservatorsko-restavratorskih posegov na romarski cerkvi Matere Božje na Ptujski gori od ustanovitve dunajske Centralne komisije za preučevanje in ohranitev stavbnih spomenikov do danes
History of the Conservational-restoration Procedures in the Pilgrimage Church of St. Mary, Mother of God, on Ptujska Gora from the Establishment of the Viennese Central Commission for the Study and Preservation of Architectural Monuments to the Present
PDF icon
DARKO FRIŠ  in MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ 
Avguštin Stegenšek (1875-1920) in njegov čas
Avguštin Stegenšek (1875-1920) and His Time
PDF icon
BARBARA MUROVEC
Drobci za zgodovino in metodologijo slovenske umetnostne zgodovine: Avguštin Stegenšek in baročno stropno slikarstvo
Fragments for the History and Methodology of Slovene Art History: Avguštin Stegenšek and Baroque Ceiling Painting
PDF icon
SLAVKO KRAJNC
Osebnost in poslanstvo Avguština Stegenška (1875-1920)
Personality and Mission of Avguštin Stegenšek (1875-1920)
PDF icon
MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ 
'Voditelj v bogoslovnih vedah' in njegov urednik Franc Ksaver Lukman
'Leader in Theology Sciences' (Voditelj v bogoslovnih vedah) and Its Editor Franc Ksaver Lukman
PDF icon
ROLANDA FUGGER GERMADNIK
Ignacij Orožen (Laško, 30. januar 1819 - Maribor, 13. april 1900)
Ignacij Orožen (Laško, 30 January 1819 - Maribor, 13 April 1900)
PDF icon
GOTTFRIED BIEDERMANN
Monsignore Dr. theol. h. c. Johann Graus (1836-1921): Theologe - Kunsthistoriker - Denkmalpfleger - Fotograf
Monsignor dr. teol. h.c. Johann Graus (1836-1921:teolog - kulturni zgodovinar - konservator - fotograf
PDF icon
JASMIN HASELSTEINER-SCHARNER
Die fotographische Kulturgüterdokumentation Monsignore Graus'
Fotografska dokumentacija kulturne dediščine monsignora Grausa
PDF icon
MARJETA CIGLENEČKI
Stegenškovo umetnostnozgodovinsko delo
Stegenšek's Work in Art History
PDF icon
JAKOB KLEMENČIČ
Umetnostnozgodovinske topografije na Slovenskem v 20. stoletju : zgodovina in ocena problematike
Arthistorical Topographies on the Slovene Territory in the 20th Century: History and Evaluation of the Problem
PDF icon
ALENKA KLEMENC
Stegenškova korespondenca Francetu Steletu
Stegenšek's Correspondence with France Stele
PDF icon
HELENA SERAŽIN
Stegenškova knjižnica na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani
Stegenšek's Library at the Department of Art History, Faculty of Arts, University of Ljubljana
PDF icon
VLASTA STAVBAR
Avguštin Stegenšek kot knjižničar knjižnice Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko (1903-1909)
Avguštin Stegenšek as the Librarian of the Library of the Historical Society for Slovene Styria (1903-1909)
PDF icon
JURE MAČEK
Osebni fond 'Stegenšek Avguštin 1874-1920' v Pokrajinskem arhivu Maribor
The Personal Fund 'Stegenšek Avguštin 1874-1920' in the Maribor Provincial Archive
PDF icon
SONJA ANA HOYER
Stegenškova in Steletova interpretacija Rieglovega vrednostnega sistema
Stegenšek's and Stele's Interpretation of Riegl's Evaluation System
PDF icon
IGOR SAPAČ
Avguštin Stegenšek in raziskovanje osrednjih umetnostnozgodovinskih spomenikov na Štajerskem
Avguštin Stegenšek and the Study of the Main Art-historical Monuments in Styria
PDF icon
ROBERT PESKAR
Romarska cerkev na Ptujski Gori v luči zadnjih umetnostnozgodovinskih raziskav
The Pilgrimage Church on Ptujska Gora in the Light of Recent Art-historical Research
PDF icon

bibliografija

MARJETA CIGLENEČKI
Bibliografija Avguština Stegenška
Bibliography of Avguštin Stegenšek
PDF icon
Nazaj / Back