Letnik 3 (2003) št.1

You are here

Članki

TONE RAVNIKAR
The Gornji Grad Monastery since the Extinction of the Counts of Heuenburg to the Appointment of Abbot Nikolaj I in 1365. A Time of Crisis in the History of the Monastery
Gornjegrajski samostan od izumrtja grofov Vovbrških do nastopa opata Nikolaja I. leta 1365. Krizni čas v zgodovini samostana
PDF icon
NEVEN BUDAK
Städtische Kultur in nordwestlichen Kroatien im 16. Jahrhundert
Mestna kultura na severozahodu Hrvaške v 16. stoletju
PDF icon
FRIEDRICH EDELMAYER
Das Haus Habsburg und das Ende des Patriarchats von Aquileia. Argumente und Polemiken
Habsburžani in konec oglejskega patriarhata. Argumenti in polemike
PDF icon
STANISLAV JUŽNIČ
Tirnberger, the Jesuit Scientist from Ptuj
Tirnberger, jezuitski znanstvenik iz Ptuja
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
The Slovenian Self-government in November 1918
Samovlada Slovencev novembra 1918
PDF icon
MATEJA RATEJ
Development of Political Catholicism in Styria in 1918-1923
Razvoj političnega katolicizma na Š tajerskem v letih 1918-1923
PDF icon
ZOLTÁN KÁNTOR
Hungarian National Politics and the Status Law
Madžarska nacionalna politika in zakon o Madžarih, ki živijo v sosednjih državah
PDF icon
MATJAŽ KLEMENČIČ
The Federal Republic of Yugoslavia, 1992-2002
Zvezna republika Jugoslavija, 1992-2002
PDF icon
Nazaj / Back