Letnik 15 (2015) št.1

You are here

Uvodniki

DONNA R. GABACCIA
Foreword – Structures and Sentiments: Changing Perspectives on Transatlantic Migrations
PDF icon

Članki

MATJAŽ KLEMENČIČ:
Slovene National Homes in the U.S.A
Slovenski narodni domovi v ZDA
PDF icon
MARUŠA VERBIČ KOPRIVŠEK
History of Slovenian Home in Denver, Colorado – Political Diversity as an Exception
Zgodovina Slovenskega doma v Denverju, Kolorado – politična raznolikost kot izjema
PDF icon
ADAM WALASZEK
Polish National Alliance in America in the Years 1895–1896 and the Foundation of the PNA Home in Chicago
Poljska narodna zveza v Ameriki v letih 1895–1896 in izgradnja doma PNA v Chicagu
PDF icon
JERNEJ ZUPANČIČ
Spatial Structure of Slovene Ethnic Settlements in the USA. The Role and Sense of Spatiality among Diaspora Members
Prostorska struktura slovenskih etničnih naselbin v ZDA. Vloga in pomen prostorskosti med člani slovenske diaspore
PDF icon
BOGDAN KOLAR
Slovenian Members of Religious Orders and Communities in the United States as a Link between the Catholic Community in Slovenia and in the United States
Slovenski člani redovnih skupnosti v Združenih državah kot vez med katoliško skupnostjo v Sloveniji in v Združenih državah
PDF icon
IRENA MARKOVIĆ
Baraga's and Pirc's Missionary Letters as a Source for Knowledge of the United States of America and Indians in Slovenia
Baragova in Pirčeva misijonska pisma kot vir za poznavanje Združenih držav Amerike in Indijancev na slovenskem etničnem ozemlju
PDF icon
MARTIN ŠÁMAL
Correspondence of Vojta Náprstek from Milwaukee (1848–1858)
Korespondenca Vojte Náprsteka iz Milwaukeeja (1848–1858)
PDF icon
MIHA ZOBEC
Familial Networks of Exchange, Support and Solidarity as Expressed through Personal Correspondence
Družinska mreža izmenjave, podpore in solidarnosti, kot se je izražala v osebni korespondenci
PDF icon
MIRJAM MILHARČIČ HLADNIK
Children as Correspondents in the Epistolary Practices of Migrant Families
Otroci kot korespondenti v epistolarnih praksah migrantskih družin
PDF icon
ALEKSEJ KALC
"In This Way We Can Feel Closer": Audio Letters between Australia and Trieste/Trst
"Na ta način se počutimo bliže": zvočna pisma med Avstralijo in Trstom
PDF icon
REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ
Image of Croatia through the Eyes of Croatian Immigrants in USA
Podoba Hrvaške skozi videnje hrvaških priseljencev v ZDA
PDF icon
Nazaj / Back