Letnik 13 (2013) št.1

You are here

Članki

STANISLAV JUŽNIČ:
Gottscheers a Half of Millennia Ago (Gottschee Germans and Slavs in the Years 1494 and 1498)
Kočevarji pred pol stoletja (Kočevski Nemci in Slovani med leti 1491 in 1498)
PDF icon
KORNELIJA AJLEC
UNRRA Trieste Port Office (1945–1947)
Unrrina tržaška pristaniška pisarna (1945–1947)
PDF icon
ALEŠ MAVER, DARKO FRIŠ
Historical Development of the Party Landscape in Slovenia and Croatia between 1990 and 2007
Razvoj strankarskega prizorišča v Sloveniji in na Hrvaškem med letoma 1990 in 2007
PDF icon
DANICA ČERČE
O slovenski polpretekli kritiški misli in prezrtih romanih Johna Steinbecka
About Slovene Critical Though in the Period of Communist Regime and John Steinbeck's Marginalised Novels
PDF icon
MIRJANA KOREN, SONJA IFKO
The Importance of the Joiner's Workshops for the Development of Slovenian Furniture Design – the Example of the Joinery Stojan from Teharje
Pomen obrtnih mizarskih delavnic za razvoj slovenskega pohištvenega oblikovanja – primer mizarstva Stojan s Teharij
PDF icon
KATJA PLEMENITAŠ, EVA LINA FRIŠ, NIK ŠABEDER
Words in British Politics in the 20th Century. Chamberlain's and Churchill's Use of Language: A Comparative Analysis
Umetnost besede v britanski politiki 20. stoletja. Chamberlainova in Churchillova raba jezika: primerjalna analiza
PDF icon
IRENA STRAMLJIČ BREZNIK, MIJA KOVAČ
Za kaj mora pri Slovencih "preteči še precej vode"
Why the Slovene Language Uses the Idiom "preteči še precej vode" ('a lot more water will flow')
PDF icon
ROMAN MIRNIK
Življenje in delo mariborskega župana Andreasa Tappeinerja (1810–1868)
Life and Work of Andreas Tappeiner, Mayor of Maribor (1810–1868)
PDF icon
DARJA KEREC
Odmevi revolucionarnih dogodkov 1848 v Prekmurju v slovenskem tisku
Echoes of the Revolutionary Events of 1848 in Prekmurje in the Slovene Press
PDF icon
IGOR IVAŠKOVIĆ
Trialistični koncept in alternativne vizije pred 1. svetovno vojno
The Concept of Trialism and Alternative Visions Before the First World War
PDF icon
DARKO FRIŠ
Anton Kaspret in Franc Kovačič – uredništvo Časopisa za zgodovino in narodopisje (1904–1917)
Anton Kaspret and Franc Kovačič – the Editorial Board of the Magazine Časopis za zgodovino in narodopisje (1904–1917)
PDF icon
RAVBAR MATJAŽ
Anti-Aircraft Defence in Maribor during World War One
Letalska protiobramba v Mariboru med prvo svetovno vojno
PDF icon

Ocene

NATAŠA PODGORŠEK
Stjepan Matković, Izabrani portreti pravaša: prilozi hrvatskoj političkoj povijesti (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011)
PDF icon
NATAŠA PODGORŠEK
Vlasta Švoger, Ideali, strast i politika. Život i djelo Andrije Torkvata Brlića (Ideals, passion and politics. Life and work of Andrija Torkvat Brlić) (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2012)
PDF icon
Nazaj / Back