Letnik 11 (2011) št.1

You are here

Članki

NATAŠA VAMPELJ SUHADOLNIK
An Interpretation of 'Two Creatures with the Sun and the Moon' in Han Tomb Murals
Interpretacija dveh bitij s soncem in luno v grobnem slikarstvu dinastije Han
PDF icon
DEJAN ZADRAVEC
Peripeteias in the Seigneury of Podčetrtek between the Years 1670 and 1686
(Ne)vsakdanje dogodivščine na gospostvu Podčetrtek med letoma 1670 in 1686
PDF icon
STANISLAV JUŽNIČ
Ljubljana Franciscan Books and Their Users in the Enlightenment Times
Ljubljanske frančiškanske knjige in njihovi uporabniki v času razsvetljenstva
PDF icon
PETRA SVOLJŠAK
Gorizia (Gorica), a Damned and Sacred City between Two Fires
Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema ognjema
PDF icon
ILARIA MONTANAR
Der Bischof Ivan Jožef Tomažič (1876–1949) im Licht der Korrespondenz mit P. Michael Hofmann (1860–1946)
Škof Ivan Jožef Tomažič (1876–1949) v luči korespondence s p. Michaelom Hofmannom (1860–1946)
PDF icon
BLAŽ TORKAR
American Intelligence Team 'Dania' and its Activities among Slovenian Partisans during World War II
Ameriška obveščevalna skupina 'Dania' in njeno delovanje med slovenskimi partizani med drugo svetovno vojno
PDF icon
DARKO ŠČAVNIČAR
Confiscation of Church Property by Agrarian Reform after 1945 on the Example of Dobrovnik, Lendava and Bogojina Parishes
Odvzem cerkvenega premoženja z agrarno reformo po letu 1945 na primeru župnij Dobrovnik, Lendava in Bogojina
PDF icon
BOŠTJAN UDOVIČ
The Problem of Hard-currency Savings in Ljubljanska banka d.d., Ljubljana: between Politics and (International) Law
Problem deviznih vlog varčevalcev Ljubljanske banke d. d., Ljubljana: med politiko in (mednarodnim) pravom
PDF icon
SERGEJ FLERE
Recent History of the Post-Yugoslav Family
Sodobna zgodovina post-jugoslovanskih družin
PDF icon
Nazaj / Back