Letnik 1 (2001) št. 2

You are here

Članki

JOŽE MLINARIČ
Prispevek benediktincev k duhovnemu in gospodarskemu razvoju na območju severovzhodne Slovenije
The Contribution of Benedictine Friars to the Spiritual and Economic Development in the Area of North-Eastern Slovenia
PDF icon
HELFRIED VALENTINITSCH
Kmečki odpor in cerkvena zemljiška gospostva. Pravni položaj podložnikov ptujskega minoritskega samostana v razdobju 1447 do 1700
Peasant Resistance and Church Land Estates. The Legal Position of Serfs of the Ptuj Minorite Monastery in the Period 1447-1700
PDF icon
PETER ŠTIH
Slovenske predstave o slovensko-nemških odnosih v srednjem veku
Slovene Images on Slovene-German Relations in the Middle Ages
PDF icon
TONE RAVNIKAR
Prehod gradu in gospoščine Helfenberg v roke Žovneških svobodnikov
The Passing of the Seigneury Helfenberg into the Hands of the Zhovnegg (Žovneg) Yeomen
PDF icon
JANEZ CVIRN
Deželnozborska volilna reforma na Štajerskem 1883
Land Assembly Electoral Reform of 1883 in Styria
PDF icon
MATEJA RATEJ
Franjo Žebot - poslanec v Narodni skupščini v Beogradu v letih 1922-1929
Franjo Žebot - Deputy in the National Assembly tn Belgrade, 1922-1929
PDF icon
DRAGAN POTOČNIK
Glasbena matica Maribor - Glasbeno življenje v Mariboru pred 1. svetovno vojno
The Musical Centre Maribor - Music Life in Maribor Before ihe First World War
PDF icon
JOŽE POGAČNIK
Književnost kot žarišče duhovne zgodovine Slovencev - Kulturnozgodovinski esej
Literature as the Focus of the Spiritual History of Slovenes - A Cultural-Historical Essay
PDF icon
SERGEJ VRIŠER
'Malteški vitez' v mariborskem muzeju
'The Maltese Knight' in the Maribor Museum
PDF icon

Ocene

ANDREJ RAHTEN
Srečko Lipovčan in Zlatko Matijevič, Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara
PDF icon
MATEJA RATEJ
Miroslav Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927-1929. Avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma
PDF icon
BRUNO HARTMAN
Fanika Krajnc-Vrečko, Teološka knjižnica Maribor. 140 let Škofijske teološke knjižnice
PDF icon
JURE PEROVŠEK
Šestdeset let od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem, Ljubljana, 11.-12. april 2001
PDF icon
Nazaj / Back