Besede urednikaEditor's words 

 

O reviji  / About journal 

 

Navodila za avtorje /
Instructions for authors 

 

Izjava o etiki objavljanja /
Publication ethics

 

Postopek recenzije /
Review process 

 

Prejšnje številke /
Previous Volume /

 

Naročilnica /
Order information 

Kontakt

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru /

Historical Society dr. Franc Kovačič in Maribor

 

 

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Slovenija
 

www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

shs.urednistvo@gmail.com

 

 

 

You are here

Studia Historica Slovenica ISNN 1580-8122
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review


Izdajatelja / Published by
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU/
HISTORICAL SOCIETY OF DR. FRANC KOVAČIČ IN MARIBOR

ZRI DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU/
ZRI DR. FRANC KOVAČIČ IN MARIBOR


Uredniški odbor / Editorial Board:
prof. dr. Ivo Banac, Univerza Yale, Združene države Amerike
Ivo Banac, Ph. D., full professor, Yale University, USA
akademik red. prof. dr. Rajko Bratuž, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija,
Rajko Bratuž, Ph. D., academician, full professor, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
red. prof. dr. Neven Budak, Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu, Hrvaška),
Neven Budak, Ph. D., full professor, Faculty of Arts, University of Zagreb, Croatia
red. prof. dr. Darko Darovec, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija,
Darko Darovec, Ph. D., full professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
red. prof. dr. Darko Friš, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Darko Friš, Ph. D., full professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
znanstvena sodelavka dr. Mateja Matjašič Friš, UKC Maribor, Slovenija
Mateja Matjašič Friš, Ph. D., research fellow, University Medical Centre Maribor, Slovenia
red. prof. dr. Stane Granda, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija
Stane Granda, Ph. D., full professor, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
doc. dr. Andrej Hozjan, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Andrej Hozjan, Ph. D., assistant professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
izr. prof. dr. Tomaž Kladnik, Slovenska vojska, Slovenija
Tomaž Kladnik, Ph. D., associate professor, Slovenian Armed Forces, Slovenia
akademik, zaslužni prof. dr. Jože Mlinarič, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija
Jože Mlinarič, Ph. D., academician, deserving professor, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
doc. dr. Aleš Maver, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Aleš Maver, Ph. D., assistant professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
red. prof. dr. Jožice Čeh Steger, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Jožice Čeh Steger, Ph. D., full professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
znanstveni svetnik dr. Jurij Perovšek, INZ, Ljubljana, Slovenija
Jurij Perovšek, Ph. D., Research Counsellor, Institute of Contemporary History, Slovenia
akademik, red. prof. dr. Jože Pirjevec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Italija
Jože Pirjevec, Ph. D., academician, full professor, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Italy
izr. prof. dr. Dragan Potočnik, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Dragan Potočnik, Ph. D., associate professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
dr. Imre Szilágyi, Inštitut za politične znanosti, Budimpešta, Madžarska
Imre Szilágyi, Ph. D., Institute for Political Sciences Budapest, Hungary
akademik, red. prof. dr. Peter Štih, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija
Peter Štih, Ph. D., academician, full professor, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
izr. prof. dr. Polonca Vidmar, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Polonca Vidmar, Ph. D., associate professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
red. prof. dr. Marija Wakounig (Avstrija), Filozofska fakulteta, Univerza na Dunaju, Avstrija
Marija Wakounig, Ph. D., full professor, Faculty of Arts, University of Vienna, Austria
akademikinja zaslužna prof. dr. Zinka Zorko, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija
Zinka Zorko, Ph. D., academician, deserving professor, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia


Odgovorni urednik / Responsible Editor
dr. Darko Friš
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru
Koroška cesta 53c, SI - 2000 Maribor, Slovenija
telefon / Phone: 00386 2 229 36 58
fax / Fax: 00386 2 229 36 25
e-pošta / e-mail: darko.fris@um.si


Glavna urednica / Editor in Chief
dr. Mateja Matjašič Friš

 

Članki so recenzirani. Za znanstveno vsebino prispevkov so odgovorni avtorji.
Ponatis člankov je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira.
The articles have been reviewed. The authors are solely responsible for the content of their articles.
No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full mention of the source.


Transakcijski račun / Bank Account: Nova KBM d.d.
SI 56041730001421147


http: /shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si


Izvlečke prispevkov v tem časopisu objavljata 'Historical - Abstracts' in 'America: History and Life'.
Časopis je uvrščen v bazo Scopus in 'Ulrich's Periodicals Directory'.
Abstracts of this review are included in 'Historical - Abstracts' and 'America: History and Life'.
This review is included in Scopus database and 'Ulrich's Periodicals Directory'.


Studia historica Slovenica, Časopis za humanistične in družboslovne študije,
je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 487.