Besede urednikaEditor's words 

 

O reviji  / About journal 

 

Navodila za avtorje /
Instructions for authors 

 

Izjava o etiki objavljanja /
Publication ethics

 

Postopek recenzije /
Review process 

 

Prejšnje številke /
Previous Volume /

 

Naročilnica /
Order information 

Kontakt

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru /

Historical Society dr. Franc Kovačič in Maribor

 

 

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Slovenija
 

www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

info@zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

 

 

 

You are here

UREDNIŠKA NAVODILA AVTORJEM - NOVO

1. Studia historica Slovenica (SHS) je znanstvena periodična publikacija, ki jo izdaja Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, Koroška cesta 160, Maribor. Revija objavlja članke s področja zgodovine in ostalih humanističnih in družboslovnih ved, ki mejijo na zgodovinsko znanost.

2. Revija Studia historica Slovenica izhaja v treh številkah letno. V dveh številkah objavlja prispevke v slovenskem jeziku - s povzetkom (summary) v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem ali ruskem jeziku in izvlečkom (abstract) v angleškem jeziku. Ena številka je tujejezična in je namenjena objavam prispevkov domačih in tujih avtorjev v enem od svetovnih jezikov - s povzetkom (summary) v slovenskem jeziku in izvlečkom (abstract) v slovenskem jeziku.

3. Prispevek (napisan z urejevalnikom teksta Word for Windows) lahko obsega do 30 enostransko tipkanih strani s po 30 vrsticami na stran (52.750 znakov). Prispevek mora biti poslan po elektronski pošti (e-mail: darko.fris@gmail.com) in v iztiskani obliki na naslov uredništva. Slikovni material v obliki laserske kopije ali v elektronski obliki (JPG ali TIF format) mora biti opremljen s podnapisom in navedbo vira.

4. Avtor mora navesti naslednje podatke: ime in priimek, akademski naslov, delovno mesto, ustanovo zaposlitve, njen naslov in morebitni naslov elektronske pošte (e-mail).

5. Oddani prispevek mora biti opremljen: s povzetkom (30-45 vrstic), izvlečkom (6-10 vrstic) in ključnimi besedami.
Izvleček mora biti razumljiv sam po sebi brez branja celotnega besedila članka. Pri pisanju se uporabljajo celi stavki, izogibati se je treba slabše znanim kraticam in okrajšavam. Izvleček mora vsebovati avtorjev primarni namen oziroma doseg članka, razlog, zakaj je bil napisan, ter opis tehnike raziskovalnega pristopa (osnovna metodološka načela).
Ključne besede morajo odražati vsebino prispevka in biti primerne za klasifikacijo (UDK).
Povzetek mora predstaviti namen prispevka, glavne značilnosti in metodologijo raziskovalnega dela ter najpomembnejše rezultate in sklepe.

6. Besedilo prispevka mora biti pregledno in razumljivo strukturirano (naslovi poglavij, podpoglavij), tako da je mogoče razbrati namen, metodo dela, rezultate in sklepe.

7. Opombe morajo biti pisane enotno kot sprotne opombe pod črto. So vsebinske (avtorjev komentar) in bibliografske (navedba vira, uporabljene - citirane literature).
 

Bibliografska opomba mora ob prvi navedbi vsebovati celoten naslov oz. nahajališče: ime in priimek avtorja, naslov dela (ko gre za objavo v reviji ali zborniku naslov le-tega), kraj in leto izida, strani.

primer - monografija: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan : ok. 1245-1782 (Celje, 2005), str. ...;
primer - članek v reviji: Darko Friš, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljubljani," Zgodovinski časopis 59, št. 1-2 (2005): str. ...;
primer - časnik: (avtor), "Volitve v mariborski mestni zastop," Slovenski gospodar, 27. november 1873, št. 48, str. ...;
primer - prispevek v zborniku: Vasilij Melik, "Vprašanje regij v naši preteklosti," v: Regionalni vidiki slovenske zgodovine : zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Peter Štih in Bojan Balkovec (Ljubljana, 2004), str. ...,
nato pa se uporablja smiselna okrajšava (dalje: Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, str. ...).

Pri navajanju arhivskih virov je treba navesti: arhiv (ob prvi navedbi celotno ime, v primeru, da ga uporabljamo večkrat, je treba navesti okrajšavo v oklepaju), ime fonda ali zbirke (signaturo, če jo ima), številko fascikla (škatle) in arhivske enote ter naslov navajanega dokumenta (primer: Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, AŠ 7, pismo Davorina Trstenjaka Pavlu Turnerju iz Starega Trga, 7. junij 1889.)

8. Prispevki so recenzirani; recenzije so anonimne. Na osnovi pozitivnega mnenja recenzentov je članek uvrščen v objavo.

9. Za znanstveno vsebino prispevka in točnost podatkov odgovarja avtor.

10. Uredništvo prejete prispevke lektorira, avtor lekturo pregleda in jo avtorizira. Uredništvo posreduje avtorju prvo korekturo prispevka, ki jo mora vrniti uredništvo v roku treh dni; širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno. Pri korekturah je treba uporabljati korekturna znamenja, navedena v Slovenski pravopis (1962), Slovenski pravopis 1. Pravila (1990). Drugo korekturo opravi uredništvo.

11. Dodatna pojasnila lahko avtorji dobijo na uredništvu.

Uredništvo SHS