Letnik 19 (2019) št. 3

You are here

Članki

ANDREJ KIRBIŠ, MONIKA LAMOT, KATJA KOTNIK, MARINA TAVČAR KRAJNC and MARIJA JAVORNIK KREČIČ
The role of Gender in Participation and Health Among Slovenian Youth: A Regional Comparison
Vloga spola pri participaciji in zdravju mladih v Sloveniji: regionalna primerjava
PDF icon
MARTIN BELE
Štajerski grb in njegovi začetki v 12. in 13. stoletju
Styrian Coat of Arms and it's Beginnings in the 12th and 13th Century
PDF icon
ŽIGA OMAN
Tottingi s Ptuja in Majšperka: vzpon in propad meščanske družine v zgodnjem novem veku
The Tottings of Ptuj and Majšperk: the Rise and Demise of a Burgher Family in Early Modernity
PDF icon
MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ in ANA ŠELA
Dr. Franc Tiplič: lenarški zdravnik med fikcijo in zgodovino
Dr. Franc Tiplič: Lenart Doctor between Fiction and History
PDF icon
BLAŽ TORKAR
Vittorio Veneto: zadnja italijanska ofenziva na reki Piavi leta 1918
Vittorio Veneto: The Last Italian Offensive on the River Piave in 1918
PDF icon
TOMAŽ IVEŠIĆ
Ženevska deklaracija v luči velikega "ujedinjenja" južnih Slovanov novembra 1918
The Geneva Agreement in the Light of the Great Unification of the South Slavs in November 1918
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
"Šampanjec v Gradcu in nemške demivierges" – ocena delovanja podpolkovnika Shermana Milesa na Štajerskem leta 1919
"Champagne in Graz and German Demivierges" – Evaluation of the Activities of Lieutenant Colonel Sherman Miles in Styria in 1919
PDF icon
KLEMEN KOCJANČIČ
Galicijski levi v bojih proti partizanom: 14. grenadirska divizija Waffen-SS (galicijska št. 1) na Slovenskem
Galician Tigers in Combat against Partisans: 14th Grenadier Division of Waffen-Ss (Galician Nr. 1) in Slovene Lands
PDF icon
Nazaj / Back