Letnik 5 (2005) št. 1-2-3

You are here

Članki

Bojan Borstner
Akvinčeva rešitev problema ontologije dveh svetov
Aquinas’ Solution to the Problem of Two Worlds Ontology
Bratož Rajko
Mučeništva z utopitvijo v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov
Martyrdom by drowning in the time of Diocletian's persecution of Christians
Dragan Potočnik
Mariborska društva pred drugo svetovno vojno
Maribor Societies before the Second World War
Kajetan Gantar
Slovenske anakreontike od Valentina Vodnika do Jožeta Mlinariča Nekaj obrobnih opažanj
Slovenian Anacreontics from Valentin Vodnik to Jože Mlinarič - Some Marginal Remarks
Nataša Vampelj Suhadolnik
Proces povezovanja templja prednikov z grobnim območjem cesarja v času od obdobja Vojskujočih se držav do dinastije Vzhodni Han
The Process of Linking of the Ancestor Temple with Burial Site Area of the Emperor in the Time from the Period of the Warring States until the Eastern Han Dynasty
Andrej Rahten
"Slovenia docet": politične vezi med slovenskim in hrvaškim katoliškim gibanjem pred prvo svetovno vojno
"Slovenia docet": Political Links between Slovenian and Croatian Catholic Movements before the First World
Mirko Križman
Odsev zgodovine v liriki Pesmi s poantiranimi izpovedmi o človeštvu in slovenstvu pri Srečku Kosovelu
A Reflection of History in Lyric Poetry - Poems with a Point in the Personal Expressions of Humanity and Slovenehood by Srečko Kosovel
Andrej Vovko
Člani Slovenske matice ter članstvo in odborniki Družbe sv. Cirila in Metoda v Novem mestu in okolici do prve svetovne vojne
Members of the Slovene Literary Society, Membership and the Committee Members of the St. Cyril and Methodius Society in Novo mesto and its Surroundings up to World War I
Marko Jesenšek
Vzhodnoštajersko in kajkavsko besedje v slovenskem prevodu Parhamerjevega katekizma
Eastern-Styrian and Kajkavščina (Croatian Dialect Group) Vocabulary In Slovene translation of the Parhamer Cathechism
Oto Luthar
Zgodovinopisje srednjega veka
Historiography of Medieval times
Jelka Melik
Krutost na Okrožnem sodišču v Mariboru
Cruelty at the Circuit Court in Maribor
Zinka Zorko
Štajersko-panonska glasoslovna narečna prepletanja (Štatenberg, Zgornja Sveča, Strmec, Žahenberc)
Styrian-Panonian Phonetic Dialect Intermingling (Štatenberg, Zgornja Sveča, Strmec, Žahenberc)
Peter Š tih
Poglavje iz nacionalizirane zgodovine ali o zgodnjesrednjeveških začetkih zgodovine Slovencev
A chapter on nationalized history or on early medieval beginnings of the history of Slovenians
Janez Cvirn, Jure Gašparič
'Neizbežnost' razpada Habsburške monarhije - slovenski pogled
The 'Imminence' of the Break-down of the Habsburg Monarchy: the Slovenian View
Metod Benedik
Redovništvo v Primorju
Monasticism in the Littoral
Darko Friš
Delovanje slovenskih frančiškanov v ZDA pred II. svetovno vojno "Ljubi Bog je poslal Frančiškane v Ameriko."
The Activity of the Slovene Franciscans in the USA before the Second World War - "Dear God sent Franciscans to America"
Tone Ravnikar
Eberhard III. Vrbovški, ustanovitelj avguštinskega samostana v Judenburgu
Eberhard III Vrbovški, the founder of the Augustinian monastery in Judenburg
Franc Rozman
Odmevi stockholmske konference v slovenskem tisku
The Responses to the Stockholm Conference in the Slovene Press
Tone Ožinger
Jožef skrbi za Petra - dajatve prelatov Svetemu sedežu v 14. in 15. stoletju
Joseph takes care of Peter - the donations of prelates to the Holy See in the 14th and 15th centuries
Mateja Ratej
Slovenska ljudska stranka na Š tajerskem med leti 1923 in 1929
The Slovene People's Party in Styria between 1923 and 1929
Igor Grdina
Celjske zvezde
The Stars of Celje
Tomaž Kladnik
Vojaško usposabljanje in vojaške operacije v Narodnoosvobodilni vojski in partizanskih odredih Slovenije ter v Slovenskem domobranstvu
Offensive Drives by Units of the Slovenian Domobran Movement
Andrej Hozjan
K problemu novoveških privilegijev zahodnoogrskih utrjenih trgov/podeželskih mest: privilegij Dolnje Lendave iz leta 1595
Contribution to the problem of the early modern age privileges of the western Hungarian fortified boroughs/market towns: the privileges of Doljna Lendava from 1595
Mateja Čoh
Halo, tu Radio Maribor!
Hello, Radio Maribor here!
Mateja Matjašič Friš
"Moči pešajo, ker upa skoro ni več, ta umetnost, kaj je umetnost?" - Beda in trpljenje kiparja Franca Bernekerja
"The powers are waning, as there is hope no more, this art, what is art?" - The misery and suffering of the sculptor Franc Berneker
Marija Hernja Masten
Upravna dejavnost mestnega sveta Ptuj v času 1653-1655
The administrative activity of the Ptuj city council, 1653-1655
Slavica Tovšak
Kmetijske obdelovalne zadruge (KOZ) in njihovo mesto v načrtovanju kmetijske politike
Agriculatural Cultivation Cooperatives (KOZ) and Their Place in the Planning of Agricultural Policy
Matjaž Klemenčič
Delovanje makedonskih izseljencev iz ZDA in Kanade za neodvisnost in mednarodno priznanje Makedonije
Activities of Macedonian Immigrants to the USA and Canada for Independence and International Recognition of Macedonia as Independent State
Darko Darovec
Oris zgodovine zdravstva v Kopru
Outline of a history of health protection in Koper
France M. Dolinar
Župnijski arhivi
Parish Archives
Bruno Hartman
Križev dvor (Kreuzhof) v Mariboru
Križev dvor (Cross Court or Kreuzhof) in Maribor
Jože Curk
O rezultatih topografske analize mariborske mestne okolice
On the Results of the Topographic Analysis of the Urban Surroundings of Maribor
Stane Granda
Usoda Bajnofa po sekularizaciji
The fate of Bajnof after secularisation
Marjeta Ciglenečki
Japonska izkušnja v opusu Bojana Golije
Japanese Experience in the Opus of Bojan Golija
Marija Mojca Peternel
Laibacher Kirchenzeitung (1848)
Laibacher Kirchenzeitung (1848)
Tone Petek
Žage in žagarstvo na severnem Pohorju
Saws and Sawing Activity in Northern Pohorje

Jubileji

JANEZ MAROLT, DARKO FRIŠ 
Ob življenjskem jubileju akademika prof. dr. Jožeta Mlinariča

Viri

Jurij Perovšek
Članek Lamberta Ehrlicha ''Opomin koroškim Slovencem za plebiscit''
The Article by Lambert Ehrlich 'Warning to Carinthian Slovenians regarding the Plebiscite'

Ocene

Mateja Tominšek Perovšek
Andrej Studen, Rabljev zamah: K zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja
Andrej Rahten
Vlasta Švoger, Südslawische Zeitung 1849.-1852. Organ nove epohe kod Južnih Slavena
Mateja Ratej
Andrej Rahten, Zavezništva in delitve; Razvoj slovensko-hrvaških političnih odnosov v habsburški monarhiji 1848-1918
Marjeta Ciglenečki
Jože Curk in Primož Premzl, Mariborske vedute
Dejan Zadravec
Gospostvo Štatenberg v zadnjem desetletju 17. stoletja (po štiftregistrih iz let 1689-1691, 1692, 1694, 1696-1700)
The Štatenberg estate in the last decade of the 17th century (according to foundation registers of 1689-1691, 1692, 1694, 1696-1700)
Nazaj / Back