Letnik 4 (2004) št. 1-2

You are here

Članki

PETER ŠTIH
Die Alpenslawen und ihre Nachbarn: Von der Konfrontation zur Integration
Alpski Slovani in njihovi sosedje: Od konfrontacije do integracije
ANDREJ HOZJAN
Genealoška predstavitev murskosoboških plemiških rodbin ter posameznikov v Murski Soboti 18. stoletja
A Genealogical Presentation of Murska Sobota Noble Families and Individuals in Murska Sobota of the 18th Century
JANEZ STANONIK
Alma Karlin in problem eksotike
Alma Karlin and the Problem of Exoticism
VINCENC RAJŠP
Signs, Wonders, Miracles in the Religious Life in Slovene Area from the 16th to the 20th Century
Znamenja in čudeži v verskem življenju na Slovenskem od 16. do 20 stoletja
STANE GRANDA
Ozadje prve uprizoritve Linhartovega Matička 6. 1. 1848
Background of the First Staging of the Linhart's Matiček on the 6th January, 1848
MATJAŽ KMECL
Vzpon romana
The Rise of the Novel
JOŽE MAČEK
'Eisernes Vieh' im Eigentum einiger untersteirischer und kärntnerischer Kirchen und frommen Bruderschaften von 17. bis 19. Jahrhundert
'Železna živina' v lasti nekaterih spodnještajerskih in koroških cerkva in bratovščin od 17. do 19. stoletja
MOJCA M. PETERNEL
Vloga celjskega tiskarja Jeretina v revolucionarnem letu 1848
The Role of the Celje Publisher Jeretin in the Revolutionary Year of 1848
MIRKO KRIŽMAN
Matija Slavič in Biblija - Komparativno slogovni detajli v treh prevodih poglavja
Matija Slavič and the Bible - Comparative Details in Style in Three Translations of a Chapter
MARIJA WAKOUNIG
Kontinuität und Wandel im böhmischen Adel nach 1620 oder "Der Anfang und das Tor zu all unserem Elend und Trübsal?"
Kontinuiteta in sprememba v češkem plemstvu po letu 1620 ali "Začetek in vrata k vsej naši bedi in tegobam?"
FILIP ČUČEK
K nacionalnim izgredom v Celju konec 19. stoletja - Ustanovitev Celjskega Sokola in prvi občni zbor društva Südmark
On Ethnic Incidents in Celje at the end of the 19th Century - The Establishment of the Celje Sokol (Falcon) and the First General Assembly of Südmark
MARKO JESENŠEK
Razvoj slovenske jezikovne politike nekoč in danes
The Evolution of Slovene Language Policy in the Past and at Present
STANISLAV JUŽNIČ
Lower Styrian Jesuit Mathematicians and Physicists
Spodnještajerski jezuitski matematiki in fiziki
ANDREJ VOVKO
Članstvo Slovenske matice v Mariboru in okolici do prve svetovne vojne
Membership of Slovenska Matica in Maribor and Surroundings Until the First World War
BERNARD RAJH
Prispevki k obravnavi (slovenskega) oblikoslovja
A Contribution to the Treatment of (Slovene) Morphology
BOŠTJAN ZAJŠEK
Die Gründung der evangelischen Gemeinde in Marburg (1862) und ihre Entwicklung bis zum Ende des ersten Weltkrieges
Ustanovitev evangeličanske občine v Mariboru (1862) in njen razvoj do konca prve svetovne vojne
MAJA GODINA-GOLIJA
Muzejsko društvo in ustanovitev mestnega muzeja v Mariboru
The Museal Society and the Establishment of the City Museum in Maribor
JOŽE URBANIJA
Družbeni in strokovni položaj knjižničarjev v razvoju knjižničarstva
The Social and Professional Position of Librarians During the Development of Librarianship
ALEKSANDRA BERBERIH-SLANA
The Slovenian People's Party in Croatian Politics (1918-1926)
Slovenska ljudska stranka v hrvaški politiki (1918-1926)
BRANKO GOROPEVŠEK
Ivan Prekoršek - potovalni učitelj Ciril Metodove družbe na slovenskem Štajerskem - Poti in stranpoti slovenske politike na Štajerskem v letih 1908-1912
Ivan Prekoršek - Journeying Teacher of the St. Cyril and Methodius Society in Slovene Styria - Paths and Blind Alleys of Slovene Politics in Styria During 1908-1912
DRAGAN POTOČNIK
Teaching History on the Basis of Research into Local History - the Example of Social and Economic Conditions in Maribor in the Period from 1918 to 1941
Pouk zgodovine in raziskovanje krajevne zgodovine na primeru teme družbene in gospodarske razmere v Mariboru v obdobju od leta 1918 do leta 1941
ANKA VIDOVIČ-MIKLAVČIĆ
Društvo Slovenska straža
The Association 'Slovene Guard'
JUDIT HAMBERGER
The Debate over Slovak Historiography with Respect to Czechoslovakia (1990s)
Debate v slovaškem zgodovinopisju v letih 1990-2000 o interpretaciji češkoslovaške
JURIJ PEROVŠEK
Ustanovitev Jugoslovanske demokratske stranke leta 1918
The Establishment of the Yugoslav Democratic Party in 1918
IGOR GRDINA
Politika in parlamentarizem v Kraljevini Jugoslaviji
Politics and Parliamentarism in the Kingdom of Yugoslavia
MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ 
Življenje in delo A. R. Legata po letu 1932
Life and Work of A.R. Legat after 1932
ANTON OŽINGER
Jezik v Mariboru v luči nemškega štetja (29. novembra 1942)
Language in Maribor in the Aspect of German Population Census (November 29, 1942)
MARIJA ČIPIĆ REHAR
Življenje duhovnikov po drugi svetovni vojni na severnem Primorskem (1945-1952)
The life of clerics in the Northern Littoral of Slovenia after the Second World War (1945-1952)
TONE RAVNIKAR
Čas patriarha Bertolda V. Andeškega in gornjegrajski samostan
The Times of Bertold V. Andeški and the Gornji Grad Convent
MANICA ŠPENDAL
Iz zgodovine mariborskega Mestnega gledališča v prvi polovici 19. stoletja - Predstave nemške igralske družbe Carla Meyerja v mariborskem gledališču 1840-1842
From the History of the Maribor City Theatre in the First Half of the 19th Century - Presentations of the German Acting Company of Carl Meyer in the Maribor Theatre, 1840-1842
ŠPELA BREGAČ
Starejše kulturne razmere v Novem mestu v luči novih inkunabul
The Ancient Cultural Situation in Novo mesto in the Light of Newer Incunabula
DUŠAN MORAVEC
Pisemske vezi Hinka Nučiča z igralci, režiserji in dramatiki - Prispevek k umetnikovemu mariborskemu obdobju (1919-1921)
Letter Correspondence of Hinko Nučič with Actors, Directors and Dramatists
JOŽE MLINARIČ
K življenjepisu vetrinjskega cistercijana Lenarta Pacherneckerja, pisca prve tiskane slovenske katoliške knjige (1574)
Contribution to the Biography of the Cistercian Monk Lenart Pachernecker, the Author of the First Printed Slovene Catholic Book (1574)
BOŽENA OROŽEN
Rogaška Slatina v začetku 20. stoletja v očeh slovaškega pisatelja
The Town of Rogaška Slatina in the Beginning of the 20th Century in the Eyes of a Slovak Writer

Ocene

VINCENC RAJŠP
Marija Wakounig (Hg.), Die gläserne Decke. Frauen in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert
FILIP ČUČEK
Andrej Pančur, In expectation of a Stabile Monetary System

Jubileji

BERNARD RAJH
Ob življenjskem jubileju dr. Bruna Hartmana
BRANKO BERČIČ
Iz Hartmanovih študentskih in bibliotekarskih let - Spominski zapis
Nazaj / Back