Besede urednikaEditor's words 

 

O reviji  / About journal 

 

Navodila za avtorje /
Instructions for authors 

 

Izjava o etiki objavljanja /
Publication ethics

 

Aktualna številka /
Current Volume 

 

Prejšnje številke /
Previous Volume /

 

Naročilnica /
Order information 

Kontakt

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru /

Historical Society dr. Franc Kovačič in Maribor

 

 

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Slovenija
 

www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

info@zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

 

 

 

You are here

Studia Historica Slovenica ISNN 1580-8122
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review


Izdajatelj / Published by
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU/
HISTORICAL SOCIETY OF DR. FRANC KOVAČIČ IN MARIBOR


Uredniški odbor / Editorial Board:
prof. dr. Ivo Banac, Univerza Yale, Združene države Amerike
Ivo Banac, Ph. D., professor, Yale University, USA
akademik red. prof. dr. Rajko Bratuž, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija,
Rajko Bratuž, Ph. D., academician, professor, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
red. prof. dr. Neven Budak, Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu, Hrvaška),
Neven Budak, Ph. D., professor, Faculty of Arts, University of Zagreb, Croatia
izr. prof. dr. Darko Darovec, Univerza na Primorskem, Slovenija,
Darko Darovec, Ph. D., associate professor, University of Primorska, Slovenia
red. prof. dr. Darko Friš, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Darko Friš, Ph. D., professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
znanstvena sodelavka dr. Mateja Matjašič Friš, UKC Maribor, Slovenija
Mateja Matjašič Friš, Ph. D., research fellow, University Medical Centre Maribor, Slovenia
red. prof. dr. Stane Granda, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija
Stane Granda, Ph. D., professor, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
doc. dr. Andrej Hozjan, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Andrej Hozjan, Ph. D., associate professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
akademik, zaslužni prof. dr. Jože Mlinarič, upokojen, Slovenija
Jože Mlinarič, Ph. D., academician, deserving professor, retired, Slovenia
doc. dr. Aleš Maver, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Aleš Maver, Ph. D., associate professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
red. prof. dr. Jožice Čeh Steger, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Jožice Čeh Steger, Ph. D., professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
znanstveni svetnik dr. Jurij Perovšek, INZ, Ljubljana, Slovenija
Jurij Perovšek, Ph. D., Research Counsellor, Institute of Contemporary History, Slovenia
akademik, red. prof. dr. Jože Pirjevec, Italija
Jože Pirjevec, Ph. D., academician, professor, Italy
doc. dr. Dragan Potočnik, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija
Dragan Potočnik, Ph. D., associate professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia
dr. Imre Szilágyi,Inštitut za politične znanosti, Budimpešta, Madžarska
Imre Szilágyi, Ph. D., Institute for Political Sciences Budapest, Hungary
akademik, red. prof. dr. Peter Štih, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Peter Štih, Ph. D., academician, professor, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
znanstveni svetnik, dr. Andrej Vovko, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija
Andrej Vovko, research fellow, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
red. prof. dr. Marija Wakounig (Avstrija), Filozofska fakulteta, Univerza na Dunaju, Avstrija
Marija Wakounig, Ph. D., professor, Faculty of Arts, University of Vienna, Austria
akademikinja zaslužna prof. dr. Zinka Zorko, upokojena.
Zinka Zorko, Ph. D., academician, deserving professor, retired


Glavni in odgovorni urednik / Chief and Responsible Editor
dr. Darko Friš
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
Koroška cesta 53c, SI - 2000 Maribor, Slovenija
telefon / Phone: 00386 2 229 36 58
fax / Fax: 00386 2 229 36 25
e-pošta / e-mail: darko.fris@um.si


Urednica / Editor
dr. Mateja Matjašič Friš

 

Članki so recenzirani. Za znanstveno vsebino prispevkov so odgovorni avtorji.
Ponatis člankov je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira.
The articles have been reviewed. The authors are solely responsible for the content of their articles.
No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full mention
of the source.


Transakcijski račun / Bank Account: Nova KBM d.d.
SI 56041730001421147


http: /shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si


Izvlečke prispevkov v tem časopisu objavljata 'Historical - Abstracts' in 'America: History and Life'.
Časopis je uvrščen v bazo Scopus in 'Ulrich's Periodicals Directory'.
Abstracts of this review are included in 'Historical - Abstracts' and 'America: History and Life'.
This review is included in Scopus database and 'Ulrich's Periodicals Directory'.


Studia historica Slovenica, Časopis za humanistične in družboslovne študije,
je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 487.

Izdajo časopisa sta omogočila Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Mestna občina Maribor.
Co-financed by the Slovenian Research Agency and City of Maribor.