Besede urednikaEditor's words 

 

O reviji  / About journal 

 

Navodila za avtorje /
Instructions for authors 

 

Izjava o etiki objavljanja /
Publication ethics

 

Aktualna številka /
Current Volume 

 

Prejšnje številke /
Previous Volume /

 

Naročilnica /
Order information 

Kontakt

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru /

Historical Society dr. Franc Kovačič in Maribor

 

 

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Slovenija
 

www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

info@zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

 

 

 

You are here

Studia Historica Slovenica ISNN 1580-8122
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review


Izdajatelj / Published by
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU/
HISTORICAL SOCIETY OF DR. FRANC KOVAČIČ IN MARIBOR


Uredniški odbor / Editorial Board:
dr. Ivo Banac (ZDA / USA), dr. Rajko Bratuž, dr. Neven Budak, (Hrvaška / Croatia),
dr. Darko Darovec, dr. Darko Friš, dr. Stane Granda, dr. Andrej Hozjan,
dr. Mateja Matjašič Friš, dr. Jože Mlinarič, dr. Anton Ožinger,
dr. Jurij Perovšek, dr. Jože Pirjevec (Italija / Italy), dr. Dragan Potočnik,
dr. Imre Szilágyi, (Madžarska / Hungary), dr. Peter Štih, dr. Andrej Vovko,
dr. Marija Wakounig (Avstrija / Austria), dr. Zinka Zorko


Glavni in odgovorni urednik / Chief and Responsible Editor
dr. Darko Friš
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
Koroška cesta 160, SI - 2000 Maribor, Slovenija
telefon / Phone: 00386 2 229 36 58
fax / Fax: 00386 2 229 36 25
e-pošta / e-mail: darko.fris@uni-mb.si


Urednica / Editor
dr. Mateja Matjašič Friš

 

Članki so recenzirani. Za znanstveno vsebino prispevkov so odgovorni avtorji.
Ponatis člankov je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira.
The articles have been reviewed. The authors are solely responsible for the content of their articles.
No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full mention
of the source.


Žiro račun / Bank Account: Nova KBM d.d.
SI 56041730001421147


http: /shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si


Izvlečke prispevkov v tem časopisu objavljata 'Historical - Abstracts' in 'America: History and Life'.
Časopis je uvrščen v 'Ulrich's Periodicals Directory'.
Abstracts of this review are included in 'Historical - Abstracts' and 'America: History and Life'.
This review is included in 'Ulrich's Periodicals Directory'.


Studia historica Slovenica, Časopis za humanistične in družboslovne študije,
Je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 487.

Izdajo časopisa sta omogočila Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Mestna občina Maribor.
Co-financed by the Slovenian Research Agency and City of Maribor.