Letnik 14 (2014) št.2-3

Besede urednikaEditor's words 

 

O reviji  / About journal 

 

Navodila za avtorje /
Instructions for authors 

 

Izjava o etiki objavljanja /
Publication ethics

 

Postopek recenzije /
Review process 

 

Prejšnje številke /
Previous Volume /

 

Naročilnica /
Order information 

Kontakt

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru /

Historical Society dr. Franc Kovačič in Maribor

 

 

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Slovenija
 

www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

shs.urednistvo@gmail.com

 

 

 

You are here

Letnik 14 (2014) št.2-3

Članki

JELKA MELIK
Alojzij Kuhar v očeh slovenske in jugoslovanske obveščevalne službe
Alojzij Kuhar in the Eyes of Slovenian and Yugoslav Intelligence Services
PDF icon
GAŠPER CERKOVNIK
Poslikava Lutrovske kleti v Sevnici: grafične predloge in poreklo neznanega slikarja
The Paintings of the Lutheran Cellar in Sevnica: Graphic Templates and the Origin of the Unknown Painter
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941
Ljubljana as the Political and Administrative Center in the Period from 1918 to 1941
PDF icon
ŽARKO LAZAREVIĆ
Ljubljana kot gospodarsko središče
Ljubljana as an Economic Center
PDF icon
BOGDAN KOLAR
Cerkveno dogajanje v Ljubljani med svetovnima vojnama
Church Events in Ljubljana in the Interwar Period
PDF icon
MARKO ŠTEPEC
Utrip vsakdanjega življenja v Ljubljani
The Everyday Pulse of the City of Ljubljana
PDF icon
GREGOR JENUŠ
Iskanje identitete – mariborsko politično življenje med obema vojnama
Search for Identity – Political Life in Maribor between the Two World Wars
PDF icon
DRAGAN POTOČNIK
Literarna ustvarjalnost v Mariboru 1918–1941
Literary Creativity in Maribor between 1918 and 1941
PDF icon
JERNEJA FERLEŽ
Bivalni razpon Mariborčanov v obdobju med obema vojnama ali – Kje se umiješ, kam greš spat?
Range of Living Accommodations of Maribor's Citizens During The Interwar Period or – Where do you wash up, where do you go to bed?
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Politična podoba Celja v letih 1918–1941
The Political Landscape of Celje in the Period from 1918 to 1941
PDF icon
MARIJA POČIVAVŠEK
"Celje je najperspektivnejše mesto v celi državi". Celjsko gospodarstvo med svetovnima vojnama
"Celje is the most promising city in the whole country". The Economy of Celje during the Interwar Period
PDF icon
ALEŠ MAVER
V (ne)znanem novem svetu: paberki iz verskega življenje v Celju med svetovnima vojnama
In a (Un)known New World: Religious Life in Celje from 1918 to 1941
PDF icon
TONE KREGAR
"Kultura nas je združevala v slovenstvu". Oris kulturnega življenja in ustvarjalnosti v Celju med svetovnima vojnama
"Culture united us in being Slovene". Outline of the Cultural Life and Creativity in Celje during the Interwar Period
PDF icon
ELKO BORKO
Zdravstvo v Celju med svetovnima vojnama
Health Care in Celje between the Two World Wars
PDF icon
GORAZD BAJC
Upor proti italijanizaciji. Politično in kulturno-prosvetno življenje Slovencev v Trstu in Julijski krajini v letih 1918–1941: oris in odprta vprašanja
Resistance against Italianization. Political, Cultural and Educational Life of Slovenes in Trieste and Venezia Giulia in the Period from 1918 to 1941: An Outline and Open Questions
PDF icon
EGON PELIKAN
Cerkvene razmere v Trstu in okolici med obema vojnama
Church Condition in Trieste and the Surrounding Area in the Interwar Period
PDF icon
BORUT KLABJAN
Fašistični Trst. Tržaška kulturna krajina v času med svetovnima vojnama
Fascist Trieste. The Trieste Cultural Landscape during the Interwar Period
PDF icon

Jubileji

TATJANA KODRIČ
Zaslužni profesor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Elko Borko in njegovih 80 let
PDF icon