Letnik 14 (2014) št.2-3

Besede urednikaEditor's words 

 

O reviji  / About journal 

 

Navodila za avtorje /
Instructions for authors 

 

Izjava o etiki objavljanja /
Publication ethics

 

Postopek recenzije /
Review process 

 

Prejšnje številke /
Previous Volume /

 

Naročilnica /
Order information 

Kontakt

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru /

Historical Society dr. Franc Kovačič in Maribor

 

 

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Slovenija
 

www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

shs.urednistvo@gmail.com

 

 

 

You are here

Letnik 14 (2014) št.2-3

Članki

MARKO ŠTEPEC
Utrip vsakdanjega življenja v Ljubljani
The Everyday Pulse of the City of Ljubljana
PDF icon
GREGOR JENUŠ
Iskanje identitete – mariborsko politično življenje med obema vojnama
Search for Identity – Political Life in Maribor between the Two World Wars
PDF icon
DRAGAN POTOČNIK
Literarna ustvarjalnost v Mariboru 1918–1941
Literary Creativity in Maribor between 1918 and 1941
PDF icon
JERNEJA FERLEŽ
Bivalni razpon Mariborčanov v obdobju med obema vojnama ali – Kje se umiješ, kam greš spat?
Range of Living Accommodations of Maribor's Citizens During The Interwar Period or – Where do you wash up, where do you go to bed?
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Politična podoba Celja v letih 1918–1941
The Political Landscape of Celje in the Period from 1918 to 1941
PDF icon
MARIJA POČIVAVŠEK
"Celje je najperspektivnejše mesto v celi državi". Celjsko gospodarstvo med svetovnima vojnama
"Celje is the most promising city in the whole country". The Economy of Celje during the Interwar Period
PDF icon
ALEŠ MAVER
V (ne)znanem novem svetu: paberki iz verskega življenje v Celju med svetovnima vojnama
In a (Un)known New World: Religious Life in Celje from 1918 to 1941
PDF icon
TONE KREGAR
"Kultura nas je združevala v slovenstvu". Oris kulturnega življenja in ustvarjalnosti v Celju med svetovnima vojnama
"Culture united us in being Slovene". Outline of the Cultural Life and Creativity in Celje during the Interwar Period
PDF icon
ELKO BORKO
Zdravstvo v Celju med svetovnima vojnama
Health Care in Celje between the Two World Wars
PDF icon
GORAZD BAJC
Upor proti italijanizaciji. Politično in kulturno-prosvetno življenje Slovencev v Trstu in Julijski krajini v letih 1918–1941: oris in odprta vprašanja
Resistance against Italianization. Political, Cultural and Educational Life of Slovenes in Trieste and Venezia Giulia in the Period from 1918 to 1941: An Outline and Open Questions
PDF icon
EGON PELIKAN
Cerkvene razmere v Trstu in okolici med obema vojnama
Church Condition in Trieste and the Surrounding Area in the Interwar Period
PDF icon
BORUT KLABJAN
Fašistični Trst. Tržaška kulturna krajina v času med svetovnima vojnama
Fascist Trieste. The Trieste Cultural Landscape during the Interwar Period
PDF icon
JELKA MELIK
Alojzij Kuhar v očeh slovenske in jugoslovanske obveščevalne službe
Alojzij Kuhar in the Eyes of Slovenian and Yugoslav Intelligence Services
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941
Ljubljana as the Political and Administrative Center in the Period from 1918 to 1941
PDF icon
GAŠPER CERKOVNIK
Poslikava Lutrovske kleti v Sevnici: grafične predloge in poreklo neznanega slikarja
The Paintings of the Lutheran Cellar in Sevnica: Graphic Templates and the Origin of the Unknown Painter
PDF icon
ŽARKO LAZAREVIĆ
Ljubljana kot gospodarsko središče
Ljubljana as an Economic Center
PDF icon
BOGDAN KOLAR
Cerkveno dogajanje v Ljubljani med svetovnima vojnama
Church Events in Ljubljana in the Interwar Period
PDF icon

Jubileji

TATJANA KODRIČ
Zaslužni profesor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Elko Borko in njegovih 80 let
PDF icon